โครงการอาสาสมัครประชาบดี 1300

วัตถุประสงค์

            1.เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

            2.เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการทำกิจกรรมจิตอาสารวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์ประชาบดีในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

            3.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

Visitors: 1,478